Orkové

  Ork    Draenor    Gul'dan   

Vzhledem k délce historie této rasy můžete přeskočit na zbylé informace prostřednictvím tohoto odkazu:

 

Historie

Původ orků je spjat s prvopočáteční historií samotného Draenoru. Planeta jako taková dříve oplývala množstvím životní energie, jejíž přítomnost byla cítit i na jejím povrchu, což vyústilo v jedinou říši, která se na tomto světě rozkládala - Evergrowth. Aggramar si stavu této planety všiml a rozhodl se v rámci zachování rovnováhy zakročit. Zjistil však, že Evergrowth není možné zcela zničit, jelikož by tím celý Draenor přivedl k záhubě. Stvořil proto ohromného kamenného obra Gronda, který by růst Evergrowthu "výrazně omezil". Grond s vůdci Evergrowth, známými také jako Šlahounatky (Sporemounds), vedl dlouhou válku. Vše nakonec skončilo zničením většiny Šlahounatek, tak i Gronda. 

 

Vysoká intenzita draenorských životních energií tak z pozůstatku obou stran vytvořila nový život a tím i nové rasy - colossalové jako potomci Gronda a genesaurové jako potomci Šlahounatek. Obě rasy se tedy staly přirozenými nepřáteli. Colossalům však osud nepřál a jejich ztráty se každým dnem zvyšovaly. Životní energie Draenoru ovšem byly stále velmi čilé a z pozůstatků padlých colossalů vzešla rasa magnaronů. Válka se zbylou Šlahounatkou, Botaan, však stále byla v plném proudu.

 

Pozůstalí colossalové ale vymysleli mazaný plán ke zničení Botaana, avšak za cenu mohutné exploze, kterou pocítil celý Draenor, a tedy i vlastních životů. Životní energie, kterými Botaan oplýval, nakonec prosákly do těl magnaronů, což zapříčinilo deformaci většiny jedinců této rasy. Časem se přeměnili na gronny a vlivem zákeřných spór se někteří zdeformovali do ogronů. Po mnoha tisicíletí se i samotní ogroni začali deformovat do rasy známé jako ogři. Tentokrát naposledy a definitivně vlivem těch samých energií vzešla z části populace ogrů rasa zvaná orkové.

 

Orkové však z prvopočátku žili spíše pod povrchem Draenoru, převážně Gorgrondu, jelikož si byli dobře vědomi krutosti ogronů. Ogroni měli totiž tendenci si zotročovat nižší rasy, převážně ogry. Vše se ale změnilo v dobách, kdy se ogři vzepřeli ogronům, což vyústilo v rychle měnící se hierarchii ras na Draenoru - gronnové a ogroni byli na pokraji vyhlazení. 

 

Tato skutečnost umožnila orkům nový způsob žití - nyní na povrchu samotné země. Byli však také odhodláni tento svět prozkoumat, čímž se postupně rozdělili do jednotlivých klanů v závilosti na území. Byl tu ale jeden klan, který ostatním orkům časem představil šamanismus - klan Shadowmoon. Mystici tohoto klanu totiž bloumali nad filozofií "vyšších existencí" a brzy začali dostávat tajúplné vize, které je vedly do hor Nagrandu. Neváhali a vydali se tam. Objevili místo proseté elementárními energiemi (nevěděli však, že toto bylo místo, kde Grond zemřel) a postupně se dovídali o elementární magii. Toto místo na památku pojmenovali Throne of the Elements (trůn živlů) a vybudovali zde mohutný chrám.

 

Ogři si mezitím vybudovali své království, známé také jako Gorianská říše. Ačkoli měli s orky občas spory o území, nikdy s nimi nebyli oficiálně ve válce. To se vše změnilo, když tehdejší král ogrů, Molok, objevil, že orkští šamani měli potenciál svou magii použít i pro ofenzivní účely. Proto neváhal a okamžitě na Throne of the Elements zaútočil a začal s tamní silou experimentovat, což vyústilo v mohutnou explozi, která celý chrám zničila a vychýlila rovnováhu živlů.

 

Nelgarm, tehdejší vrchní šaman Shadowmoon klanu, naléhal, aby všechny klany zakročily, jelikož hrozilo, že díky nerovnováze živlů všechny postihne hladomor. Orkové neměli vůči přímému útoku na celou armádu ogrů šanci, tudíž se rozhodli pro jinou taktiku. Obsazovali strategická místa, která byla převážně určena pro zásobování. Ačkoli se orkům nakonec podařilo hlavní město celé říše ogrů, Goria, obklíčit, rozhodli se čekat a nechat tak celé město vyhladovět. Molok ale byl mazaný a použitím Apexis krystalů přišel na způsob, jak orky postupně porazit. Magicky vytvořil nemoc podobnou neštovicím, která se mezi orky rychle šířila. Šamani proto neměli jinou možnost, než požádat elementy o propůjčení jejich ničivých sil. Samotné živly si také uvědomily hrozbu, kterou ogři představovali a prostřednictvím šamanů zničili Goriu na prach. Gorianská říše se tímto rozpadla a ačkoli stále existovala další města, ogři svou říši ve své zašlé slávě obnovit nedokázali.

 

O mnoho let později však Draenor měl nečekané návštěvníky - rasu, která si říkala Draenei. Vedl je prorok Velen, jenž byl donucen se svými následovníky utéci z domovské planety Argus před Kil'jaedenem. Draeneiové si postupně na nové planetě začali budovat nový domov. Ačkoli si obě rasy byly navzájem cizí, nebyly ve válce a občas spolu i obchodovaly. Kil'jaeden však Velena na Draenoru časem vypátral, ale tentokrát se rozhodl pro zákeřnější taktiku - v orcích viděl potenciál udělat veškerou práci za něj. Chtělo to ale orka, který by eredarův plán naplnil. Kil'jaeden přesně narazil na takového narazil - jmenoval se Gul'dan a byl vlastním klanem opovrhován za jeho vrozenou fyzickou slabost. Když ho živly odmítly, Kil'jaeden vycítil svou šanci a orkovi nabídl místo ve světě, po čemž Gul'dan toužil, výměnou za loajalitu. Díky Kil'jaedenově daru se svému nejmenovanému klanu pomstil za všechna ta muka, kterými si kvůli jeho soukmenovcům musel projít. 

 

Gul'dan se později vydal k Shadowmoon klanu jako Kil'jaedenův agent. Díky chytrému využití psychických intrik se zalíbil tamnímu náčelníkovi, Ner'zhulovi, avšak musel spoléhat na to, aby jeho moc nad fel magií zůstala dostatečně skrytá. Ner'zhul byl mezi orky napříč všemi klany jako šaman velmi uznávaný. Gul'dan však tajně hrál na notu Ner'zhulovým slabinám - smutkem nad smrtí jeho ženy Rulkan a nedávnému problému s živly. Díky tomu byl Kil'jaeden lehce schopen pomocí iluzí Ner'zhulem manipulovat a přesvědčit tak orky, že draeneiové ve skutečnosti představovali hrozbu. Postupně se mezi orky začalo šířit učení démonické magie. 

 

Ner'zhul ovšem zaznamenal, že předkové a živly s šamany komunikají čím dál tím méně a začal věřit, že něco zkrátka v nedávných událostech nesedí. Než mu ale vše došlo, Gul'dan Kil'jaedonovi vše ohlásil a Ner'zhula, mimo to, že ztratil své schopnosti, pohltila letargie. Gul'dan postupem času převzal jeho místo a pokračoval ve "falešném" tažení proti draeneiům na příkaz Kil'jaedena. Kromě toho se orkské klany spojily do uskupení, které neslo název Horda, jejíž velení schválně připadlo Blackhandovi. Gul'dan mimo jiné zaučil vybrané orky hlubšímu umění démonické magie, čímž vzniklo uskupení zvané jako Shadow Council (Stínová Rada), která tajně Hordu prostřednictvím Blackhanda řídila. Fel obsažený v této magii nakonec způsobil, že orkům postupem času zezelenala kůže. Ačkoli se mezi zde stále nacházeli ti, kteří pochybovali (klan Frostwolf v čele s Durotanem a z poloviny i Orgrim Doomhammer), nezabránili tomu, co teprve mělo přijít.

 

Orkové podnikali výpady na mnohá draeneiská města. Aby Gul'dan zpečetil svou dohodu s Kil'jaedenem, přesvědčil Hordu, aby se napila krve pitlorda Mannorotha. První ork, který se napil, byl Grommash Hellscream, čímž se orkové de facto nechali nevědomky zotročit. Krev orkům poskytla obrovskou fyzickou sílu a zvýšila jejich zuřivost natolik, až se stali barbaristickými. Svou nově nabytou moc se rozhodli vyzkoušet na hlavním městě draeneiů, Shattrath. Město po několika hodinách padlo. Kil'jaeden s vědomím, že jeho pomsta na Velenovi je dokonána, nechal orky svému osudu. Sargeras však poznamenal, že se Legii budou ještě hodit.

 

O nějaký čas později neměli nyní chladnokrevní orkové žádné cíle na nichž by mohli ukojit svou zuřivost, což vyústilo v menší konflikty mezi jednotlivými klany v řadách Hordy. Celý Draenor také vlivem démonických energií pomalu, ale jistě zkomíral. Gul'dan časem dostal tajemnou vizi od Medivha (zkaženého Sargerasem) o světě oplývajícím potenciálem a mocí, která se na jeho straně ukrývala - Sargerasova hrobka. Uklidnil tak Hordu, jelikož nalezl další svět k dobývání. Tím začala konstrukce mohutné teleportační brány, která později nesla název Temný Portál (The Dark Portal). Medivh postavil Temný Portál na azerothské straně a poté, co orkští zvědi potvrdili, že se skutečně jedná o svět, který Medivh popisoval, mohla invaze známá jako První Válka (First War) začít. Klan Frostwolf byl mezitím vykázán do vyhnanství a tajně se usídlil v severních královstvích, v horách Alteracu. Zde však byli jeho náčelník Durotan se svou ženou Drakou zabiti na Gul'danův rozkaz a jejich novorozený syn nechán napospas drsné divočině. Jejich syna však našel lord Aedelas Blackmoore a rozhodl se ho vychovat a využít pro vlastní účely. Orka pojmenoval Thrall.

 

Království Stormwind, nedaleko jehož území byl portál na azerothské straně postaven, útok překvapil a celá válka skončila zničením samotného stormwindského hlavního města.  Stalo se však něco překvapivého. Gul'dan pronikl do Medivhovy mysli zrovna k okamžiku, kdy Medivha Lothar s Khadgarem zabili, díky čemuž Gul'dan na čas upadl do kómatu. Blackhandův chráněnec, Orgrim Doomhammer, svého náčelníka obvinil ze zkažení Hordy a zabil ho, čímž pževzal nad Hordou velení. Když se Gul'dan vzbudil, bylo vše jinak.

 

Doomhammer se rychle dozvěděl o intrikách Shadow Councilu a celý jej vyvraždil, kromě Gul'dana, který mu na oko slíbil poslušnost vytvořením tzv. prvních rytířů smrti. Stále však prahl po moci Sargerasovy hrobky. Orgrim, ačkoli nerad, se nad Gul'danem slitoval a rozhodl se dokončit, co na Azerothu začali a vytáhnout na sever - přes Khaz'modan do Lordaeronu a Quel'thalasu, čímž začala Druhá Válka. 

 

Orkům se dařilo Alianci porážet. Klanu Dragonmaw se také na čas podařilo zotročit Alexstraszu, tudíž Horda měla k dispozici i draky. Alianci mimo jiné také zradilo království Alterac a Horda měla vítězství na dosah ruky. To by se však nesměla stát zrada i v řadách orků. Gul'dan s Cho'gallem sebrali své klany a vydali se hledat Sargerasovu hrobku, po jejíž moci Gul'dan tolik prahl (Gul'dan v samotné hrobce nakonec zemřel). Díky tomuto činu ztratil Doomhammer třetinu armády a Horda byla tak před hlavním městem Lordaeronu zcela poražena. Doomhammer byl uvězněn, zatímco většina zbylých orků pochytána a lapena do internačních táborů. Jediný, kdo se tomu vyhnul, byl z většiny klan Warsong v čele s Grommashem.

 

Doomhammer byl ale časem schopen utéci a vyhledat vykázaný klan Frostwolf, s nimiž jej pojilo přátelství s Durotanem. Časem se do tábora vlivem událostí uvnitř Aliance dostal ork se jménem Thrall, který utekl od Aedelase Blackmoora a vyšlo najevo, že je to ztracený syn Durotana a Draky. Thrall si časem vydobyl své právo jako nový náčelník klanu Frostwolf. Doomhammer mu vyprávěl jak o nedávné historii, tak o původě jeho lidu. Klan Frostwolf byl totiž jedním z mála, který začal opět praktikovat starý šamanismus a vracet se ke starým kořenům před Gul'danovou pastí, když zaprodal orky Legii. 

 

Thrall tím byl natolik inspirován a hrál klíčovou roli, když se rozhodl osvobodit zbylé orky z internační táborů za pomoci klanu Warsong. Při osvobozování jednoho z posledních táborů byl však Orgrim zabit a místo náčelníka Hordy přenechal Thrallovi. Orkům se nakonec podařilo všechny internační tábory zničit a Thrall znovu sjednotil zbytek orků pod prapory nové Hordy. Museli se ovšem pravidelně skrývat. 

 

Zanedlouho měl však Thrall podivuhodný sen. Zde se mu zjevil tajemný prorok, který ho nabádal odplout z lidských království na západ do Kalimdoru, jelikož Legie plánovala další invazi. Thrall s požehnáním elementů nakonec dal na radu proroka a po přípravách a osvobození Grommashe (kterého mezitím lidé zajali) vyrazili na lidských lodích vstříc Kalimdoru.

 

Thrall se s částí Hordy však při cestě dostal do bouře a ztroskotali na ostrovech, kde sídlili Darkspear trollové. Náhoda tomu přispěla tím, že Kul Tiraská flotila v okolí pátrala po ztracených zásobách a narazila na trolly. Horda lidský útok odrazila, avšak mnoho účastníků této bitvy bylo zajato murloky vedené nagou Zar'jirou. Thrall a jeho vojsko osvobodili zajaté druhy a trolly, ale nestihli však zachránit vůdce Darkspear trollů, Sen'jina. Když opravy lodí vrcholily, Thrall nabídl Darkspear trollům místo v Hordě, což milerádi přijali a mnoho z nich následovalo mladého náčelníka i do Kalimdoru.

 

Když Náčelník doplul na pobřeží Barrens, objevil pozůstatky lodí, na kterých připlul Grommash a Warsongové. Thrallova priorita byla je najít. Při cestě však narazili na hrdou rasu taurenů, kteří migrovali díky neústálým útokům kentaurů. Thrall taurenům pomohl a jejich vůdce, Cairne Bloodhoof, mu pověděl o tajemném věštci nedaleko Stonetalon Peak. 

 

Thrall nakonec nalezl svého přítele Grommashe a zjistil, že Warsongové k překvapení i jich samotných narazili na vojsko Aliance. Grommashovi to však nedalo a na Alianci zaútočil, v důsledku čehož ho Thrall nakonec poslal na sever do Ashenvale těžit dřevo jako trest. Oba však netušili, že jsou na území Kal'dorei (nočních elfů), kteří rychle zareagovali. Legie zde ovšem vycítila možnost zabít dvě mouchy jednou ranou a Grommash byl intrikami a v záchvatu zoufalosti naveden k tajemnému zřídlu moci, které ve skutečnosti obsahovalo Mannorothu krev, čímž Grommash a Warsongové opět spadli pod vliv démonů.

 

Thrall v honbě za věštcem opět narazil na Cairna Bloodhoofa, který mu nabídl pomoc svého lidu, čímž se de facto taureni přidali k Hordě. Orkové s taureny a trolly ale opět narazili na Alianci vedenou Jainou Proudmoore. Nakonec se dostali do oné jeskyně, kde měl sídlit věštec. Nakonec se ukázalo, věštec nebyl nikdo jiný než onen prorok, kterého viděl ve svém snu. Představil se jako Medivh, poslední strážce Tirisfalu (Medivh nezkažený Sargerasem byl předtím oživen svou matkou Aegwynn - poz. red.). Všem důrazně naznačil, že vše, čemu čelí, byl plán Legie, která nyní připravovala další invazi. Nakonec Thrall se svou Hordou spojil síly s Aliancí vedenou Jainou. Narazili však na problém - Medivh Thrallovi odhalil, že Grommash opět spadl pod vliv démonů, tudíž bylo pro ně prioritou Gromma osvobodit. Nakonec se vše po líté bitvě podařilo a Grommash s Thrallem se postavili Mannorothovi. Grommash za cenu vlastního života Mannorotha zabil a osvobodil tím orky z nadvlády Legie. 

 

Spojené síly Hordy a části Aliance byly navedeny hlouběji do země Kal'dorei, kteří projevili znepokojení. Rychle si však uvědomili proč - Legie se vrátila. Medivh nakonec přesvědčil i Malfuriona s Tyrande, aby se s orky a lidmi spojili. Vše nakonec skončilo porážkou Archimonda a Legie na Hyjalu a orkové se vydali hledat po vykoupení své rasy nový domov. Ten nalezli v krajině vedle Barrens. Thrall tuto zem pojmenoval Durotar a hlavní město, které zde vzniklo, Orgrimmar.

 

Zanedlouho se zde objevil Rexxar (míšenec krve orků a ogrů, který Starou Hordu opustil kdysi dávno) a Thrallovi nakonec pomohl s potížemi, které Durotar sužovaly. Ta nejhorší však měla přijít - lidské útoky na Durotar. Nakonec vyplynulo, že za vše může Jainin otec, Daelin Proudmoore, který zjistil informace o své dceři a stále věřil, že orkové představují pro svět nebezpečí. Vše ale skončilo Daelinovou smrtí, kterou Jaina musela přetrpět, jelikož v tu dobu věřila, že orkové byli v právu. Horda mezitím do svých řad přijala nemrtvé Opuštěné (The Forsaken) pod velením Sylvanas Windrunner a krvavé elfy pod velením Lor'themara Therona.

 

O několik let později se znovuotevřel Temný Portál a Thrall neochvějně v touze něco zjistit o historii své rasy vyrazil do Outlandu, kde se dozvěděl o přítomnosti Mag'har orků (orků nezkažených démony) a mezi nimi o synovi Grommashe, Garroshovi Hellscreamovi. Mladého orka se rozhodl vzít s sebou na Azeroth jako svého poradce. Garrosh se však s Thrallem dostal do sporu ohledně armádní pasivity, když se Král Lichů Arthas probral a zaútočil na Orgrimmar. Thrall nakonec Garroshe pověřil velením vojska Hordy do Northrendu. 

 

Po Arthasově smrti byl ale celý Azeroth svědkem mohutné katastrofy v podobě návratu šíleného aspekta Deathwinga, který téměř rozdrtil hranice s elementárními sférami, v důsledku čehož existovala reálná šance, že celý Azeroth zanikne. Thrall tedy musel učinit volbu - být náčelníkem Hordy anebo pomoci světu jako šaman. Nezbývalo mu nic jiného, než náčelníkem Hordy jmenovat Garroshe. Cairne byl rázně proti a vše vyústilo v Mak'gora duel mezi ním a Garroshem. Co však nikdo nevěděl bylo to, že Garroshova zbraň byla otrávená a pro Garroshe bylo snadné chrabrého taurena zabít. 

 

Navzdory Cataclysmu, Garrosh chtěl pro Hordu a obzvláště pro orky, udělat maximum, i za cenu bojů s Aliancí. Dobře věděl, že Ashenvale a země kolem nich disponují přírodními zdroji a nebál se vzít si je silou. Nebál se taky bojovat o další území ve východních královstvých (Eastern Kingdoms). Ačkoli byl Deathwing nakonec poražen spojenými silami Hordy i Aliance, Garrosh se stále čím dál tím více stával otrokem svých emocí. 

 

Vše vyvrcholilo během objevení Pandarie, kdy Garrosh projevoval střípky nenávisti i ve své vlastní frakci a orky nadřazoval, jelikož byl tajně toho názoru, že Horda by se měla skládat nejlípe pouze z orků. Korunka tomu byla nasazena ve chvíli, kdy Garrosh nechal tajně "zabít" Vol'jina spolu s nečestným vybombardováním Theramoru. Část orků se pod jeho vládou také stávala čím dál více rasistická vůči ostatním členům Hordy. Našel také, mimo jiné, srdce Starého Boha Y'shaarj, které použil ke zkažení Vale of the Eternal Blossom (Údolí Věčného rozkvětu) na Pandarii. S rostoucím napětím všem nakonec došlo, že Garrosh představuje hrozbu nejen vůči Hordě a jakým směrem se řítí, ale i vůči celému Azerothu. Vol'jin však přežil a spolu s ostaními vůdci jednotlivých ras Hordy utvořili dočasné spojenectví, díky kterému Garroshovu vládu ukončili a na jeho místě jej za svou odvahu nahradil Vol'jin - první náčelník, jenž nebyl orkem.

 

Samotný Garrosh však byl uvězněn na Pandarii v Temple of the White Tiger (Chrám Bílého tygra), kde ho měl čekat válečný soud. Bývalému náčelníkovi se však díky Kairozdormovi podařilo utéci do alternativní minulosti Draenoru, kde přesvědčil Grommashe nenapít se Mannorothovy krve, čímž dění nabralo nový rozměr a zformovala se tzv. Železná Horda, kterou Garrosh navedl proti Azerothu. Thrall se však zapřísahal Garroshe vypátrat, což se mu podařilo. V osudném duelu Garrosh sice ukázal lepší fyzické schopnosti, ale Thrall jej nakonec zabil svou šamanistickou mocí. 

 

Události na alternativním Draenoru nakonec zažehly třetí a nejsilnější invazi Plamenné legie na Azeroth. V důsledku toho přišel o život Vol'jin, který na poslední chvíli jmenoval nového náčelníka - Sylvanas Windrunner. Ačkoli byla Legie nakonec definitivně poražena, Horda se napříč časem v mnohém změnila. Začíná se teď dosti ozývat orkský veterán Varok Saurfang, jelikož se mu nelíbí směr, kterým se Horda v Sylvanasiných stopách ubírá. Na povrch světa se mezitím také dere nový prostředek moci a válka mezi Hordou a Aliancí je na spadnutí. 

 

 

Raciální schopnosti

spell #33697 - Na 15 sekund zvýší vaši attack power a spell power.

spell #21563 - Damage vašich petů je zvýšen o 1 %.

spell #20573 - Trvání veškerých na vás použitých stunů (omráčení) je sníženo o 20 %.

 

PovoláníSouvisející obrázek

 • Death Knight
 • Warrior
 • Hunter
 • Shaman
 • Monk
 • Rogue
 • Mage
 • Warlock

 

Známé postavy

 

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Valley of Trials, Durotar
 • Mount: wolf (vlk)
 • Vládce: Varok Saurfang (předpokládaný)
 • Hlavní město: Orgrimmar
 • Jazyk(y): Orcish

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Zorucky 09.03.2023 17:43

<a href=http://buycialis.lol>safe cialis online</a> ketoconazole will increase the level or effect of dihydroergotamine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

addekly 11.02.2023 13:38

The most popular lidocaine mouthwash formulations we compound include <a href=http://stromectol.skin>buy stromectol 6 mg online</a> Hyperandrogenism leads to hyperinsulinemia and vice versa

digInfide 07.02.2023 05:59

<a href=http://brandviagra.sbs>peyronie's disease and viagra</a> If you wish to consult glycemic index tables and only eat tart fruit and berries that should be fine but perhaps it would be unnecessarily restrictive

Optibre 06.02.2023 03:49

It does suck but I know I have a few months left to try so either way its what is in store for me <a href=https://cialisshop.best>cialis generic tadalafil</a>

Innopehef 25.01.2023 04:34

The median age of treated patients across treatment arms was 65 years range 18 to 93 years, with approximately 53 of patients aged greater than or equal to 65 <a href=http://stromectol.one>stromectol near me</a>

Biziodimb 24.01.2023 17:31

We can ignore it and coverit up, or we can figure out what we re going to do about it <a href=http://lasix.buzz>buy generic lasix online</a> I m not fully convinced that it s helpless without surgery

agrineela 21.11.2022 06:38

1 knockedout mice were shown to have a delayed DDR in response to etoposide treatment 169 <a href=https://lasix.autos/>lasix water pill side effects</a>

AgrignGen 13.11.2022 22:09

<a href=https://priligy.me/>where can i buy priligy</a> Mysterious parvovirus like illness infecting and killing as many as 60 dogs in Michigan

scudgesen 24.10.2022 17:54

The compound of embodiment 77 wherein one R is NH <a href=http://stromectol.autos/>ivermectin use</a> The genetic variability of the coding genes results in different metabolizing activities of these enzymes, which could be the reason for interindividual different effects of the chemotherapy

furbGrono 14.09.2022 11:35

<a href=http://tamoxifenolvadex.com/>tamoxifen breast cancer prevention</a>

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet