2/3 Pravda a původ: Příběh Argusu a smrt

  Pravda a původ    titáni    Argus   

V minulém článku jsme si utvořili jistý základ potvrzených a neznámých informací, na kterých dnes budeme dále stavět. Připomínám, že z Kronik nevíme nic o tom, za jakých přesných podmínek se každý z Titánů narodil, a nemáme tušení, jaké civilizace, energie a víra byli na jejich rodném světě dominantní.

 

Dnes bych se s vámi rád podíval na příběh titána jménem Argus. Možná si někteří z vás myslí, že jeho příběh znají, nicméně je tu několik nesrovnalostí, na jejichž základě lze vyprávět odlišný příběh než ten, který nám byl ukázán. Pro toto vyprávění budu vycházet především z oficiálního zdroje Blizzardu, a sice z audiopovídky Thousand Years of War (Legion).

9opcfg5ew9_bd121e2cbc5e89cd6ba1efc81c578ad2afa0b3c2_1560852300_842.jpg

Argus the Unmaker (unmaken – uncreation) je definován svou doménou smrti, stínu, řádu a zániku (uncreation), nebo chcete-li destrukce, což je podpořeno i jeho vlastní podobou. Nicméně všechny tyto síly, jakkoliv negativní, udržují přirozený řád vesmíru a všeho, co obsahuje. Dále dokáže Argus vyvolat „Konec všech věcí“ (The End of All Things) a zdá se být zosobněním temnoty ve vesmíru. Vše živé musí nakonec zemřít, ovšem právě díky tomu se nové může zrodit a žít.

 

Víme, že Argus je nepředstavitelně starý, je možná stejně starý jako samotný vesmír, což mimo jiné podporuje i teorie, podle které je Argus dokonce manifestací samotné smrti a zániku, coby vesmírné síly. Dále víme i to, že Argus byl Sargerasovým konečným řešením, jak zastavit plány Pánů Prázdnoty, které tyto bytosti s veškerým stvořením mají. Xal'atath se pak o Argusu vyjadřuje takto: „Takový potenciál, ale vše vyplýtváno na tažení odsouzené ke zkáze.“ Pokud Azeroth reprezentuje čirou sílu stvoření, je potom přirozené, aby existoval i její protiklad, a sice Titán smrti a zkázy. Jedině tak je možné zachovávat křehkou rovnováhu vesmíru.

o77dyhr6qr_bd121e2cbc5e89cd6ba1efc81c578ad2afa0b3c2_1560852300_8967.jpg

Následující text je přesným přeloženým přepisem výše zmíněné audiopovídky, které se konkrétně v této části věnuje příchodu Allerie a Turalyona na Argus.

 

Alleria přinutila svou mysl vidět to, co se k nim natahovalo. Hluboko dole, v útrobách Argusu byla bytost s nesmírnou mocí uvězněna zeleným, zkaženým plamenem felu.

„Ne,“ zašeptala Alleria. „Tohle nemůže být Smaragdová hvězda.“

„Při Světle!“ vydechl Turalyon.

Znovu to zařvalo. Ta síla jimi otřásla.

Alleria uslyšela zvuky dole v kaňonu. Pohyb. Pochod. Démoni se dali do pohybu.

„Legie ví, že je něco špatně,“ upozornila.

Bojovalo to proti svým okovům a otřesy se rozléhaly po celém světě.

Neschopno utéct, znovu to zařvalo. Ale tentokrát se to snažilo komunikovat.

Alleria ucítila, jak jeho surové emoce uvolnili místo něčemu dalšímu. Vzpomínkám…

Posílalo jí to celý svůj život v jediném nekontrolovatelném výboji. V tu chvíli, kdy na ní utkvěl zkažený pramen tajemné moci, byla její mysl přemístěna jinam. Tato bytos byla daleko mocnější, než přisluhovači stínu.

 

Potom byla svědkem záblesků osudu. Nyní prožívala dějiny, které přesahovaly existenci vesmíru.

Záblesk.

Byla to energie stáčející se do kosmu.

Záblesk.

Našlo to teplo poblíž Slunce a kolem něj se zformoval svět na jeho ochranu, zatímco on rostl.

Záblesk.

Generace životů na něm žily a umíraly.

Záblesk.

Bylo to zrazeno. Bylo to spoutáno něčím mocným.

Záblesk.

Bolest. Bolest! Tolik to bolelo! Jeho jedinou útěchou mu byly sny.

Záblesk.

Zotročily světy. Spálili světy. Použili jeho sílu pro oživení svých padlých duší. Tolik to bolelo!

Záblesk.

Našli další. Bylo to ještě mocnější. Chtěli si to také uzmout. Potom by byli nezastavitelní.

Záblesk.

Zakřičelo to do kosmu o pomoc. Dvě děti odpověděly na volání. Dvě zářivá světla.

Záblesk.

Dvě zářivá světla z Azerothu. Světa, který byl jako Argus.

Alleria se vysmekla na svobodu.

Nyní ležela na boku. Turalyon s ní třásl. „Vzbuď se! Allerio, vzbuď se!“

 

Existují dva různé úhly pohledu, kterými se na tento příběh dívat, přičemž Xal'atath se v Mac'Aree vyjadřuje takto: „Můžeš to ochutnat ve vzduchu? Ten sladký nektar šílenství? Mmm… tohle místo je jím přímo nasycené.“ Jenže co má zde konkrétně na mysli? Historii a duši onoho místa, nebo přímo titánskou duši Argusu?

 

První možností, jak nahlížet na tento příběh, je považovat ho za prostý popis událostí, které v chronologické pořadí znamenají Argusovo narození, snění, zotročení Legií, agónii a volání o pomoc. V celku jasné, nikterak zajímavé a čtené bez potřeby zvýšené mozkové aktivity. Nicméně druhá možnost je mnohem zajímavější.

 

Nezapomeňte, že nevíme, kolik času uplynulo od zrození vesmíru. Z historie známe jen to, co nám sdělil Pantheon, a to, aniž bychom měli jakoukoliv záruku, že jejich verze je objektivní pravdou. Nemáme ponětí o časové ose. Nevíme kdy se probudil údajně první titán Aman'Thul a z kronik se dočteme tak maximálně to, že Sargeras a Aggramar bojovali proti démonům mnoho tisíc let. První skutečný bod na časové ose, kterou nám Kronika dává, je, že 25 000 let před Temným portálem začlenil Sargeras eredary do Plamenné legie.

qrhrf6s5j9_bd121e2cbc5e89cd6ba1efc81c578ad2afa0b3c2_1560852300_9247.jpg

Druhou možností, jak se dívat na příběh Argusu je tento. V první záblesku se dozvídáme, že duše Argusu, jeho vědomí, si pamatuje okamžik, kdy se energie začala stáčet do kosmu, což se stalo při zrození kosmu jako takového. Znamená to tedy, že Argus samotný je starý jako vesmír sám. Druhý záblesk ukazuje, jak se kolem duše prastarého Titána zformoval svět, v jehož nitru mohl růst a sílit.

 

Třetí záblesk říká, že na něm žily a umíraly generace životů, a právě tady to začíná být zajímavé. Jde totiž o generace eredarských životů, přičemž každý příslušník této rasy žije několik desítek tisíc let. To, co je zde tak důležité, je, zda rasu eredarů zrodil Argus sám, jako například Azeroth zrodil trolly, kteří jsou jedinou původní rasou, nebo zda eredaři byli uměle vytvořeni Pantheonem. Proč je to tak důležité? Protože tento fakt má zásadní vliv na chronologickou osu.

Myslím si, že rasa eredarů byla zrozena přímo Argusem a je tedy jeho původní rasou. K podpoření této myšlenky slouží jednak to, že Sargeras sám o jejich existenci před soubojem s Pantheonem nevěděl, a také to, že Ata´malský krystal, u něhož Velen meditoval o Sargerasově nabídce, darovali jeho rase před dávnými časy posvátní naaru. Uvědomte si prosím, o jak obrovský časový úsek se musí jednat, když se pro tvory žijící několik desítek tisíc let stalo něco před dávnými časy. A právě tato drobnost o příchodu naaru má tak zásadní význam. Ať už věříme, že první naaru stvořila Elune, nebo považujeme Eonar za Titánku Světla svatého a života, tak jedna věc je jistá. V den příchodu naaru přišlo na Argus i Světlo svaté.

 

Všichni víme, že tato energie dokáže úžasné i strašlivé věci. Víra ve Světlo svaté zaslepuje a tam, kde jeho uctívači získají většinu, jako třeba na alternativním Draenoru, tam jakákoliv odlišnost a svoboda je spálena na prach fanatickými uctívači Světla svatého, které zpravidla vedou naaru. Víme, že naaru nejsou zdaleka jen laskavé a nevinné bytosti, a otázkou zní, proč na Argus přišli a kdo je tam poslal. Ať už je jejich funkcí průzkum vzdálených míst a nebo jsou to jen loutky v přední linii při šíření víry Světla svatého, vzniká nám tu alternativní pohled na celý příběh.

Čtvrtý záblesk říká, že to bylo zrazeno a spoutáno něčím mocným. Co když díky propojení se Světlem svatým, které Eonar má, objevil Pantheon existenci Argusu? Eonar je zřejmě Titánkou života a Světla svatého. Velmi pravděpodobně také ve skutečnosti celý Pantheon vede a Pantheon fanaticky chrání veškerý život ve vesmíru a jeho členové hledají spící Titány, takže dává logicky smysl, že by se okamžitě k Argusu vydali a prostudovali ho, aniž by to jeho vlastní obyvatelé tušili. Pantheon v čele s Eonar tedy zřejmě nalezl svého spícího druha, ovšem zjistili také, jakou mocí vládne a jaký účel má jeho existence.

 

Co když před mnoha a mnoha desítkami tisíc let, v době poté, kdy Sargeras kvůli hádce o osudu vesmíru opustil Pantheon, nalezl Pantheon Argus a poznali účel, který jeho existence má? Panthon přísahal chránit všechen život ve vesmíru a tento slib zaslepeně následuje, proto se museli rozhodnout. Věrni svému slibu nemohli Arguse zabít, avšak také nemohli nikdy dovolit, aby se narodil. Pantheon nikdy nemohl dovolit, aby se zrodil Titán smrti a zkázy, protože právě díky své obrovské moci a nesmrtelnosti nikdy nepochopil nutnost rovnováhy, kdy staré umírá, aby se nové mohlo zrodit. Pantheon nikdy nepochopil a nepřijal tento princip, natož fakt, že platí pro celý vesmír včetně jich samotných. Proto svého nenarozeného druha místo péče a snahy o probuzení zradili a spoutali ho tak, aby se nikdy nemohl narodit a zůstal navždy ve svém světě uvězněný.

c8m0utzulr_bd121e2cbc5e89cd6ba1efc81c578ad2afa0b3c2_1560852300_8706.jpg

Zamyslete se nad tím na chvíli. Ani Sargeras sám jako nejmocnější z Titánů nedokázal zabránit zrození temného Titána jiným způsobem než tím, že jeho svět rozsekl mečem a tím ho zabil. Když tedy Argus ve svých vzpomínkách ukazuje zradu, přičemž zradit vás může jen vlastní druh nebo ten, s kým máte přátelský či silnější vztah. Následně ukazuje, že ho něco mocného spoutalo, tak už asi chápete, že pouze Pantheon mohl mít takovou moc, aby něco takového dokázal.

Pátý záblesk ukazuje bolest, spoustu bolesti. Právě bolest ze zrady vlastního druhu a z okovů, které ho uvěznily, musela být strašlivá. To vědomí, že jste spoutáni bez možnosti osvobodit se, že vám někdo způsobí takovou bolest jen proto, že má strach z vaší existence, takové vědomí muselo být nepředstavitelně těžké a bolestivé. Proto není divu, že jedinou útěchou byly pro Arguse jeho sny.

Šestý záblesk. Co když až šestý záblesk je ten, kdy Sargeras přišel k tomuto světu a rozhodl se využít energie svého spoutaného druha k posílení vlastní armády? Co když právě díky zradě Pantheonu mohl využít Arguse pro své záměry a až později zjistil účel jeho existence a rozhodl se ho pokusit osvobodit? Co když se skutečný příběh odehrál právě takto?

Připadá vám tato verze příběhu nemožná či nepravděpodobná? Přemýšlíte, proč by Pantheon jednal tímto způsobem? Co by je k tomu vedlo? Jaký problém v jejich podstatě a přemýšlení vytváří tyto výklady minulých i současných událostí? To se dozvíte ve třetí části…

Koho z vás zaujala nová možnost náhledu na Argusův příběh?
Komu z vás připadá tato verze pravděpodobnější či uvěřitelnější?
A kdo z vás se zamyslel nad osmým a devátým zábleskem?
Kdo z vás nyní přemítá o dvou zářivých světlech?

jeqs8tkds1_02ba65e55044e651c5947a347ca0fe605a7c8322_1560853945_1507.jpg


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

OMEN 24.07.2019 19:59

Jsou Naaru nebo Prime Naaru i jinde než v Great Dark Beyond? - protože není zmínka o tom, že by byli v Netheru. Zato Void lordi jsou (až na krátké chvíle) v Netheru pořád, ale třeba voidwalkeři mohou cestovat, kde chtějí.

Dik za odpověd

Merneron 24.06.2019 20:33

Teória veľmi trefná nakoľko vysvetľuje dosť podstatný detail o tom, že Pantheon vo svojom sídle sa k Argusovi správal už od začiaťku príliš priamočiaro a doslova ho hneď nazval "Unmakerom", pričom podľa toho čo nám v datadisku bolo ukázané ho poznali iba zopár chvíľ. Tiež neverím, že by ho nepoznali skôr. Ukazuje na to aj samotná poviedka, v ktorej Alleria na Arguse objaví Titánske ruiny. Problém je, že pochybujem, že by ich vytvorili pôvodní Eredari na Argusov pokyn a tieto ruiny pripomínajúce tie Azerothské sú príliš podobné tomu, čo rozosieval po svetoch vesmíru samotný Pantheon. Nie ja už od Legionu tvrdím, že Pantheon je zaslepený svojím dokonalým a nesmrteľným vesmírom pričom ignorujú základný princíp rovnováhy, čím samozrejme Argusa videli ako Titána, ktorý ich plánu odporoval a preto ho uväznili práve oni. To je podľa mňa aj hlavný dôvod prečo o ňom nevieme z Kroniky 1, nakoľko tá vychádza práve z ich pohľadu a niečo takéto by určite nikde nerozosievali ďalej ako posolstvo. Ja si myslím, že Sargeras musel byť prekvapený keď okrem Eredarov objavil aj Argus a jeho titánsku dušu a keď zistil akú cenú a schopnosti má tak pochopil, akým spôsobom sa môže vysporiadať s prázdnotou aj bez toho aby musel vymazať celý kozmos. Hlavne ak dokáže pomôcť Azerothu a získať ho na svoju vec. Z toho aj usudzujem, že sa Azeroth nepokúsil zabiť ale pomocou energie smrti ho vyliečiť alebo napumpovať silou, proti ktorej prázdnota nemá žiadnu moc.

Mathiophanes 24.06.2019 20:56

Ten obří meč moc léčivě nepůsobil ale.

Merneron 24.06.2019 22:08

@Mathiophanes záleží v akom to berieš kontexte. Sargerasov meč bol naplnený mocou Argusa, jeho vlastnou energiou. Pokiaľ berieme energiu smrti ako zbrať proti Prázdnote a Starým bohom tak jedinou možnosťou, ktorú Sargeras v tej krátkej chvíli mal bolo túto moc Azerothu poskytnúť skrz svoj meč, ktorý tak mohol zabodnúť dosť hlboko aby sa k duši sveta dostala.

Kaspo 25.06.2019 16:48

Nemám v pláne sa tu veľmi vyjadrovať, ale:
ad1: kroniku píše kronikár
ad2: týmto kronikárom nie je pantheon
ad3: kronikár je niekto, kto videl už pred stvorenie vesmíru
ad4: kronikár sa chápe v tomto zmysle ako dokonalý, lebo vidí celý svet
ad5: veci, čo nie sú v kronike, nepovažoval kronikár za dôležité
______
Vieme, že 5. bod tak celkom nie je pravda, ale skôr ako spustíte hejt, tak kronika vychádzala ako veľmi, ale veľmi dobrý reklamný ťah na Legion. Takže skrývať takéto informácie? WHY?
Autor článku sa síce snaží o interpretáciu, ale to čo robí je nadinterpretácia (to je interpretačná chyba) a skôr to pripomína konšpiračné teórie typu: Zem plochá placka, Američania nikdy nepristáli na Mesiaci, etc ... resp. doplňte si svoju obľúbenú.

Ysu 25.06.2019 22:33

@Kaspo
Nemám v plánu vynakládat příliš energie, ovšem:
ad1: Kroniku napsali lidé z Blizzardu

ad2: Kronika je psaná (alespoň zde zmíněné téma) z pohledu Pantheonu

ad3: I když tomu asi nebudeš věřit, Kroniky opravdu napsali lidé z Blizzardu, kteří celý ten universe vytvořili/vymysleli... ups spolier...

ad4: Teď máš prostor strávit šok a zpracovat fakta... dobrý? Ok, tak popojedem...

ad5: Věci, které nejsou v Kronice jsou trestuhodnou absencí propracovanosti detailů příběhů/postav a dále důsledkem sklerózy, či jiné, pro mozek zhoubné nemoci, protože jedině taková nemoc může omluvit obrovské množství chybějících informací a "mrtvých" příběhů různých postav, na které ovšem současný příběh pravidelně naráží, dává náznaky a výslovně provokuje stylem: "My ti naznačíme, TY si domysli a my si pak z tebe uděláme pr... srandu, až se uráčíme ze stolu hodit drobek oficiální informace, která navíc bude odporovat tomu, co si vymyslel."

"Sorry jako" to už ten pes, kterému hodíš kost se má líp....

ad6:
1. Víš proč se neustále objevují nové informace, které doplňují, upravují či rovnou mění význam těch starých? Protože Blizzard... oni si vše upravují tak, jak se jim momentálně hodí, mají v tom bordel a mám podezření hraničící s jistotou, že právě všechna ta slepá, nekompletní, nebo prázdná místa příběhu nechávají zcela úmyslně tak, jak jsou, aby v budoucnu některé z nich mohli vy... ehm zneužít....
2. Nechť tvá geniální mysl vytvoří, sepíše a vystaví kritice vlastní teorii, je-li toho ovšem schopná. Nicméně alespoň teď vím, že po skřížení Reptiliána s Iluminátem bude výsledek pořád schopný vyťukávat "moudra" do klávesnice...

Astesia 26.06.2019 12:33

@Ysu
Zbytočne agresívny a nelogický útok na vyjadrenie @Kaspo

Kaspo 26.06.2019 15:51

@Ysu
Po poriadku. Rozumiem, tvojím argumentom, ale v prvom rade sa pýtajme, o aký literárny žáner ide? O kroniku. Kto je autorom kroniky kronikár.
Analógia, čítaš román, kto rozpráva dej? Rozprávač, dajme za to, že je vševediaci, čiže vieš o všetkom.
Kronikári IRL popisujú udalosti zo svojho uhľa pohľadu. Tu vidíš aj veci mimo to. Dôvod, prečo všetko nie je vyrozprávané je marketingový ťah. Ale k veci, ak je vážne kronikár Pantheon, nemôžu vedieť o udalostiach mimo toho, čo neboli na Azerothe. Kronikár je väčšinou jeden, v minulosti to bývalo ináč, ak náhodou došlo k predčasnému úmrtiu.
To na čo odkazujem, je že ide o literárny žáner, čo pri interpretácii musíš brať do úvahy.
Ver, či nie, ale vo WoW sa uplatňujú umelecké postupy z literatúry. Dôkaz: Legion je čistý romantizmus a to nehovorím ani o tom, že je tu prítomný romantický čin a dokonca romantický hrdina.
A schválne hádaj, aký umelecký postup je uplatnený v BfA?
Je to do očí bijúce, ale zatiaľ som nevidel nikoho, čo by o tom hovoril. A Blizzard ti to nepovie. Lebo nemusí. Lebo je to úlohou čitateľov a kritikov umenia.
Už ti to došlo, áno som toho názoru, že videohry sú umenie a WoW to veľmi dobre ukazuje.
Úprimne dúfam, že cez leto napíšem k tomu článok, ktorý mám v pláne.
Z mojej strany ide o kritiku interpretácie.
Mne trvalo 3 roky, kým som sa to naučil. To, že robíš chyby, ktoré vidím ja, nie je problém. Len upozorňujem na to, že tvoj postup je zlý, ak ignoruješ literárno-vedné fakty.
Je to podobné akoby si povedal, že Pán prsteňov je o tom ako zničiť Sauronov prsteň. Nie zďaleka to nie je o tom. Pri dôkladnej analýze textu, zistíš, o čom je celý román. Nebudem spoilerovať, lebo kto chce si to zistí, sú o tom štúdie.
Takže tvoj hnev ak považuješ za opodstatnený, tak v skratke na záver.
Pri interpretácii textu je nutné, vždy hľadieť na žáner textu, v tomto prípade ide o kroniku. Áno, autormi sú Lizzardi. Ale nakoľko je svet fiktívny, tak aj kronikár je fiktívny. Ak je román, čo čítaš fiktívny, tak aj rozprávač bude a nebudeš ho stotožňovať s autorom, lebo autor =/= rozprávač.
Neviem, či ti je zrejmé čo hovorím. Ale dúfam, že áno.

Ysu 27.06.2019 07:42

@Astesia
Mrzí mě pokud to tak vidíš, ovšem nejsem ten, kdo zaútočil první.

Kaspo mi napsal mimo jiné cituji: "skôr to pripomína konšpiračné teórie typu: Zem plochá placka, Američania nikdy nepristáli na Mesiaci, etc ... resp. doplňte si svoju obľúbenú."

Myslím, že má reakce byla adekvátní vzhledem k tomuto vyjádření, které si opravdu jinak, než jako "zbytečně agresivny", vyložit neumím.
Možná je to moje chyba, nicméně možná má odpověď mohla být v pohodě a konstruktivní, kdybych mohl reagovat na konstruktivně kritický komentář. Bohužel tohle nebyl ten případ.

Ysu 27.06.2019 12:22

@Kaspo
Rozumím tvým argumentům, nicméně bohužel nemohu sdílet tvůj úhel pohledu. Pokud se na text, teorie i Kroniku budu dívat z pohledu literárního žánru a stylu, tak se na mnoha věcech shodneme, ovšem to není ten úhel pohledu, který chci používat.

btw. Pokud jde o postavu kronikáře, tak připustíme-li jeho existenci, tak je to někdo, kdo bude Kroniku psát podle těch informací, které mu budou dodány tj. zprostředkovaně od někoho (osoba, kniha, staré texty atd.), takže úhel pohledu Pantheonu na určité události se s tím nijak nevylučuje.

Je zajímavé, že si zmínil Pána prstenů, protože jde o krásné literární dílo, i když dle mého názoru je Silmarillion ten pravý Tolkienův poklad. Ovšem stejně jako další lore teoretici neřeším v prvé řadě literární styl, nýbrž obsah. V tomto ohledu je Pán prstenů krásný příklad, protože ač je to literárně krásné dílo, ubírá mu z celkového dojmu právě příběh, který bohužel obsahuje některé logické chyby, díky kterým se pro mě osobně celé dílo stalo pouhou kapitolou v žánru fantasy.

Z mého, a pevně věřím, že nejen z mého úhlu pohledu je právě příběh a informace v něm to hlavní podle čeho jen třeba k dílu přistupovat, nikoli žánr, styl/provedení. Analogicky by to bylo možné přirovnat k filmu: "Představ si, že máš nádherný film, je skvělá výprava i hudba, herci se překonávají ve svých výkonech a veškeré speciální efekty jsou na nejvyšší možné úrovni. Představ si takový film, který navíc má i úžasného a zkušeného režiséra, ovšem jedna věc chybí a tou je příběh. K čemu je filmu vše výše zmíněné, když nemá skvělý, kvalitní a do detailu propracovaný příběh?"

Na takový film pak lidé sice přijdou do kina, ovšem jen jednou, protože uvidí krásnou bídu, která je prostě nedokáže vtáhnou do děje a chytnout za srdce. Většina diváků pak tedy dá klidně přednost filmu se slabší výpravou, hudbou i herci, kteří ovšem díky kvalitnímu příběhu tvoří ty emoce a prožitek, který je pro diváka důležitý a věřím, že s knižní tvorbou je to podobné. Respektive v knižní tvorbě je tento princip ještě mnohem silnější právě proto, že není k dispozici vizuální či hudební zážitek.

Rozdíl mezi námi je tedy právě v tom přístupu. Chápu tvůj úhel pohledu nicméně ho nechci sdílet ani praktikovat. V prvé řadě mě zajímají informace a příběh jako takový. Protože to co nás lore teoretiky baví je podle informací, které máme odhalovat a utvářet nové příběhy a možnosti. Uznávám sice, že jsou situace, kdy styl, ve kterém je dílo napsáno hraje svou roli, nicméně to nepovažuji za základ pro stavbu teorií a příběhů.

Kaspo 27.06.2019 13:27

@Ysu ďakujem za odpoveď. 🙂
Nechcem tu riešiť literárne teórie, teórie literárnych žánrov.
Len k tomu filmu. Pokojne môže ísť o umelecké spracovanie, ktoré si nenárokuje na to, aby bolo prezentované masovo. Ale o to nejde 😄. Je to iný uhol pohľadu a ja nemôžem po tebe chcieť, niečo čo ti proti srsti.

SpiderPorky 24.06.2019 14:44

Amazing!

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet