Rasy Pandarie

http://media.wowfan.cz/uploaded/moprasy
  1. Mogu
  2. Saurok
  3. Hozen
  4. Mantid
  5. Jinyu
  6. Yaungol
  7. Sprite
  8. Virmen
  9. Grummle
  10. Sha

Mogu

Historie

První rasou, která přetvářela Pandarii, nebyli překvapivě pandareni, nýbrž rasa zvaná mogu, vytvořená Titány, pod jejichž velením bojovali proti armádám Starých bohů a vdechli život údolí nyní známému jako Vale of Eternal Blossoms. Poté, co Titáni opustili Azeroth, pokračovali mogu ve své práci jako pomocníci titánského strážce Ra-dena, který byl zanechán v Pandarii. I na jejich kamenná těla však posléze dolehla kletba Curse of Flesh, přeměnila je v tvory z masa a krve a zkazila jejich do té doby čisté mysli. Mogu začali válčit proti sobě a zemi, kterou kdysi zušlechťovali, nyní přinášeli jen zkázu. moguTehdy se zrodil Lei Shen, Král bouře, kterému nestačilo, že mogu se chovali jako svrchovaní páni země; Lei Shen se rozhodl probudit bohy. Spolu s hrstkou nejvěrnějších se vydal až na samý vrchol Ostrova bouří, odkud se vrátil ověnčen silou blesků, nechal si zde postavit obávané sídlo a nazval se Králem bouře. Jeho říše byla založena na síle a moci, v níž pro slabé (což byli všichni kromě mogu) nebylo místo. Formovali svět kolem sebe podle svých rozmarů, aniž by se ohlíželi na ostatní jimi utlačované rasy, a proto není divu, že jejich vláda měla být podrobena zkoušce. Utiskovaní pandareni už dále nehodlali snášet krutou nadvládu mogu a postavili se jim v zoufalé vzpouře, v níž nakonec překvapivě zvítězili; nepomohli jim ani jejich trollští spojenci z kmene Zandalari. Království mogu padlo; i dnes však jejich žalostné zbytky touží po znovuzískání své původní moci a v této touze se nezastaví před ničím. Jejich útoky na Vale of Eternal Blossoms jsou sice neúspěšné, ale každá porážka jako by je posilovala. Mimo to se jim po bok postavili také jejich bývalí spojenci, trollové Zandalari, a stejně tak se vrátil znovuzrozený Lei Shen, aby si vzal zpět svou kdysi tak mocnou říši.

Kultura

Pokud byste chtěli nalézt doklady jejich kdysi slavného impéria, musíte se vydat do Mogu’shan Palace ve Vale of Eternal Blossoms, kde můžete narazit i na několik odkazů Titánů, kteří mogu kdysi stvořili. Mogu měli také jisté magické schopnosti, přestože nešlo o magii, jakou známe. V jejich moci bylo přizpůsobovat jiné tvory svým záměrům (jak se dočtete později) a také se naučili přeměňovat živé maso v kámen, aby následně pomocí té nejtemnější magie stvořili terakotové válečníky - s kamennými těly s duší uvězněnou uvnitř těchto děsivých schránek. Taková byla strašná síla mogu. Stejně tak jim nebylo cizí ani „obyčejné“ zotročování jiných ras.

Trivia

„Mogu“ je termín z čínštiny znamenající něco ve smyslu „ďábelsky starověký“. Základní kostra modelu mogu je totožná pro Eredary a draeneie.

Saurok

Jak už bylo řečeno, mogu přetvářeli svět kolem sebe způsobem, který by se asi těžko dal zvát ohleduplným. Neštítili se dokonce ani měnit celé rasy, aby posloužili jejich účelům. V případě stroků to byly účely vojenské. saurokMogu si vybrali několik plazích druhů Vale of Eternal Blossoms a přetvářeli je na těle i na duchu tak dlouho, dokud z nich nevytvořili tvory s dostatečnou inteligencí a stavbou těla, aby mohli třímat zbraně a bránit svoje kruté pány. V tomto bodě se však přepočítali; jejich zamýšlení plazí služebníci nejen že se nestali jejich věrnými otroky, ale dokonce se proti nim bouřili, prchali z bitev, aniž by pozvedli zbraně, a v žádném případě nehodlali poslouchat jejich rozkazy. Mogu tedy udělali to jediné, co jim jejich krutá povaha nabízela - plazí tvory zmasakrovali a pokusili se je všechny vyhladit. Ironií je, že dnes sauroků přežívá více než prohravších mogu. Saurokové opět zdivočeli, avšak poté se začali naopak sdružovat do menších skupin a útočit na narušitele území, která považují za svá. Bojují jen sami za sebe a své přežití a útočí jak na Alianci, tak i Hordu a samozřejmě i na původní obyvatele Pandarie bez rozdílu, a díky své divokosti mohou být velmi nebezpeční.

Trivia

V řečtině znamená „saurok“ „ještěr“. Stejnou kostru modelu jako saurok mají worgeni.

Hozen

hozenHozen jsou opicím podobná stvoření, která žijí v zalesněných oblastech Pandarie. Sdružují se do klanů, které se někdy posléze rozpadají na menší skupinky, když klan dosáhne příliš velkého počtu členů. Chování od nich můžete čekat podobné opičímu, avšak legrace přestává, jakmile získají dojem, že se někdo nachází na jejich teritoriu. Pokud má klan nedostatek jídla, stávají se ještě nevypočitatelnějšími a naopak přecházejí i za hranice svých území, aby si zajistili potravu. Je jim v podstatě jedno, jestli zpustoší půl Pandarie, aby tím získali dostatečné zásoby pro všechny, nebo zda jich na jejich výpadu zemře takové množství, aby klanu již vystačila potrava získatelná pouze na jejich teritoriu. Jsou také nesmírně krátkověcí a jejich tlupy postrádají jakoukoli organizaci. Jejich útoky jsou založené téměř výhradně na léčkách a úskocích. Možná překvapivě jsou schopní mluvit obecnou řečí, kterou však prokládají vlastními výrazy, jejichž význam je nejasný. Jednou ze zajímavostí jejich vyjadřování je to, že pokud někomu chtějí vzdát čest (což bývá z důvodu neobvyklých schopností boje, čehož si hozen velmi cení), oslovují ho jeho jménem vysloveným dvakrát za sebou. Jinak ale to nejrozumnější, co z nich dostanete, jsou moudra jako „Netahej se za ocas, když jsou kolem jiné ocasy, za které můžeš tahat“ či „Banán napřed oloupej, pak žer“. Objevují se v dungeonu Stormstout Brewery, který obsadili spolu s virmeny.

Trivia

„Hozu“ je čínský výraz pro „opičí klan“.

Mantid

Mantidi jsou vysoce vyvinutou hmyzí rasou, která vyhnala Yaungol z jejich teritorií a také působí nemalé potíže pandarenům; historie nepamatuje takové rojení, jaké právě u mantidů probíhá, a pandareni se marně snaží zjistit důvod jejich nevyzpytatelného a nepředvídatelného chování.

Historie

Historie mantidů sahá hluboko do minulosti, ještě do doby před Rozdělením světa a dokonce dávno před dobou nočních elfů. Hmyzí tvorové tehdy sdíleli svět se svými sesterskými království, Azjol-Nerubem a Ahn’Qirajem, a uctívali sedmihlavou Y’Shaarj, Starého boha, který byl posléze zničen Titány a jeho aspekty, Sha, sužují Pandarii až do dnešních dnů. Mantidi však přísahají, že pokud by se Starý bůh někdy vrátil, připojí se opět na jeho stranu a budou bojovat proti všem smrtelným rasám světa. V každé mantidí generaci se líhne téměř nekonečné množství mladých, kteří se poté zuřivě rojí a snaží se zabrat si pro sebe každý kus půdy, který se jen naskytne. Mogu ochránili svá panství postavením ohromné zdi, Serpent’s Spine, k jejíž obraně je však nyní třeba každé bojeschopné paže, aby tato zábrana vůbec k něčemu byla. mantidDomovem mantidů jsou Dread Wastes, kde jejich nekonečný roj ovládá Svrchovaná vládkyně Shek’zeer, pod jejímž velením se snaží dostat skrz zeď Serpent’s Spine a zamořit území za ní. Mantidi se takto po dlouhá staletí rojili v pravidelných cyklech, nyní však počátek rojení začal o celé desetiletí dříve a mantidi se tak stávají nevypočitatelnými. Při jejich útocích umírají jak sami pandareni, strážci Shado-Pan, tak i mantidi, a to po nesmírných množstvích, avšak díky tomu, že tyto téměř sebevražedné pokusy přežijí jen ty nejsilnější, mantidi s každým dalším cyklem sílí. (Tak nějak vypadá Darwinova teorie v praxi.) Ti vítězní se pak navrací s trofejemi, které ukořistili, a jsou oslavováni jako hrdinové. Zdá se však, že celá společnosti mantidů se začíná hroutit. Královna Shek’zeer byla posednuta Sha strachu, stejně jako někteří další její služebníci, a celá hmyzí civilizace se tak vrhá do války, která je ničí jednoho po druhém. Naštěstí jsou zde však starší mantidů, zvaní jako Klaxxi, kteří jsou jakýmisi strážci kultury a historie mantidů, a ti dobře chápou, co se s jejich vládkyní děje. Klaxxi by neradi viděli svou rasu vydanou napospas Sha, nicméně nemají příliš mnoho prostředků na to, aby současnou situaci nějak změnili; až na přístup k tzv. paragons, prastarým válečníkům, alchymistům a assassinům, kteří byli zaliti do jantaru a pohřbeni na různých místech Dread Wastes.

Kultura

Hlavním, nejdůležitějším a nejpoužívanějším materiálem mantidů je jantar, v němž jsou, jak již bylo zmíněno výše, uchováváni někteří nejdůležitější představitelé mantidské rasy. Kromě toho se také mantidům daří využít vlastnosti jantaru jakožto materiálu ke komunikaci na dlouhé vzdálenosti; zdrojem jantaru jsou pro mantidy mohutné stromy zvané kypari. Co se týče uspořádání jejich společnosti, už bylo řečeno, že základním kamenem je, aby přežili pouze ti nejsilnější a nejvytrvalejší. Jako součást velkého roje jedinec mnoho neznamená, pakliže se ovšem nevrátí z rojení ověnčen ukořistěnými trofejemi a… živý. V čele mantidů stojí vždy nejvyšší vládkyně, z níž se rodí nižší mantidi. Dále je zde rada starších, Klaxxi, kteří mají zjevně na starosti (mimojiné) vybírat nástupkyni staré královny, které je také stará vládkyně předhozena k žrádlu. Specifickou odrůdou mantidů jsou kunchong, obří hmyz, který je schopen zničit všechno, kudy projde, celá města nevyjímaje.

Jinyu

jinyuJinyu jsou humanoidní tvorové s rybím vzezřením, kteří se vyvinuli z murloků díky čarovným jezírkům ve Vale of Eternal Blossoms. Tato magie z nich učinila velmi moudrá stvoření, která dokáží rozmlouvat se zemí, a jejich hlavní představitelé se nazývají jako Ti, jenž mluví s vodou (Water Speakers). Jejich úhlavními nepřáteli je rasa hozen, kteří napadali jejich osady až příliš často a způsobili na nich více škod, než by se dalo přehlížet. Toto je také důvodem, proč se spirituální Jinyu spojili s Aliancí, která od nich žádala pomoc ve věci záchrany svého admirála z hozenského vězení. A když se navíc zjistilo, že hozeni už mají také svého spojence - Hordu - byla spolupráce nasnadě. Nejvyšší slovo mají ve společnosti Jinyu již zmínění Water Speakers, kteří jsou jejich duchovními představiteli, a jimž voda, s níž rozmlouvají, také poskytuje neuvěřitelnou moc. Ostatní Jinyu jsou pro své úlohy ve společnosti vybíráni ve velmi mladém věku a o každém mohou rozhodovat právě Starší.

Trivia

"Jinyu" je čínský výraz pro zlatou rybku :) Základem jejich modelu je model nočních elfů. Jejich důležitými rituálními předměty jsou lebky hozenů. Čím jou starší, tím víc adidas. Tedy pardon, tím silnější magii obsahují.

Yaungol

yaungolNa Azerothu taureni, na Northrendu taunka, v Pandarii Yaungol. Yaungol se vyvinuli z taurenů, kteří se před deseti tisíci lety po Rozdělení usadili na pláních Pandarie. První záznamy o nich vznikly za Qianga Nemilosrdného, tehdejšího císaře mogu, jehož učenci popsali Yaungoly jako „inteligentní lovce s dobytčím vzezřením“, kteří se toulali „rozlehlými lovišti na západ od říše“, což byly Towlong Steppes. V nedávné době však Yaungol velmi trpěli pod útoky mantidů, až byli nuceni se stáhnout ke Kun-Lai Summit, kde chtěli najít nový, bezpečnější domov. Na rozdíl od taunka v Northrendu se Yaungol nechovají nikterak přátelsky a představují velký problém jak pro Alianci, tak pro Hordu a hlavně pro pandarenské Shado-Pan. Velký vliv na chování Yaungol mají také Sha, kteří z nich činí ještě nebezpečnější a divočejší stvoření, kterým rozhodně není radno vstupovat do cesty.

Kultura

Nejvíce ceněnými vlastnostmi mezi těmito stepními lovci jsou síla, odvaha a nezlomnost; kdo si chce nárokovat vůdcovství, musí prokázat, že tyto vlastnosti má, a také musí projít rituálním soubojem. Nedávné ztráty při boji s mantidy Yaungoly však také naučily, že si nemůžou dovolit ztratit byť i jen jediného válečníka z malicherných důvodů. Spory jsou proto mezi nimi řešeny nečekaně civilizovaně: obě soupeřící strany dostanou tupé zbraně a bojují spolu, dokud se jeden z nich nevzdá či prostě nepadne vysílením. Jejich způsob boje je tvrdě udeřit na nepřítele a co nejrychleji ho oslabit, aby se poté opět stejně rychle stáhli. Podle jejich filozofie žádné vítězství nestojí za riskování, pokud není naprosto jisté.

Trivia

Jméno Yaungol je vytvořeno ze dvou slov: „Yaung“ a „Mongol“. Yaung je označení indo-čínské populace žijící v Americe po válce ve Vietnamu, a mongolové… snad víte, kdo jsou. Yaungol ze všeho nejvíce připomínají právě kočovné mongolské kmeny.

Sprite

spriteTito rozpustilí skřítci jsou jedni z původních obyvatel Pandarie, jimž jejich tělesná podstata umožňuje zcela splynout se svým okolím a vzezřením připomínat trávu, kameny či křoví. Své nenápadnosti poté využívají občas dost nepěknými způsoby, když provádějí poutníkům nejrůznější naschvály, avšak většina těchto tvorečků je ve své podstatě neškodná. Výjimkou jsou však skřítci, kteří žijí v horách, neboť jejich představa pojmu „vystřelit si z někoho“ často zahrnuje sesuvy půdy, laviny či pády z útesu. Také se praví, že skřítci na územích poskvrněných přítomností Sha jsou ještě nevypočitatelnější, neboť tito tvorové kopírují své okolí a kdekoli, kde se vyskytují Sha pochopitlně nemůže být nic pěkného.

Virmen

virmenSnad mi odpustíte, když článek na tomto místě trochu zlehčím a řeknu, že virmen je nejspíš přesně to, co by si většina z vás představila pod pojmem „evil rabbit“. Někteří byste možná malého chlupatého králíčka s rudýma očima potkat nechtěli, jiným (jako třeba mně) připadá neuvěřitelně roztomilý; vězte však, že obyvatelé Pandarie se ztotožňují spíš s tím prvním přístupem. Vermini jsou škůdci nebezpeční každé vypěstovatelné plodině a čemukoli, co se dá sežrat či roztahat po okolí; kromě toho jsou jejich zlomyslné pacičky schopny držet velmi primitivní zbraně (nebo dokonce kradené nože a dýky), s nimiž se stávají daleko nebezpečnějšími než ta nejnebezpečnější havěť. virmenVirmeni jsou naprostí blázni do zeleniny a občas ji používají poněkud neobvyklými způsoby. Než začnete vymýšlet všelijaké zvrácenosti, vězte, že jsou schopni si třeba z melounu vyrobit lodičku. Ze všeho nejvíce však z nějakého důvodu nenávidí tuříny; fakt, který se jim velmi vymstil, když na něj káply pandarenské děti. Může být snad nějaká větší zábava, než obarvit tuřín na oranžovo, aby vypadal jako mrkev (které virmeni naopak zbožňují), a pak se dívat, jak se budou tvářit? Neříkejte mi, že byste to taky nechtěli zkusit. Jak už napovídá jejich vzhled, množí se jako králíci, obvykle za, ehm, spolupráce jedné samice, která se nazývá „matka vrhu“ a je také jakousi jejich vůdkyní. Poznáte ji tak, že je větší než ostatní virmeni a taky mnohem větší potvora než všichni ostatní dohromady. Objevují se v dungeonu Stormstout Brewery, který obsadili spolu s hozeny.

Trivia

„Virmen“ je přesmyčka anglického slova „vermin“, což znamená „škůdce“ či „havěť“. Myslím, že je to popisuje zcela dokonale. V Pandarii hrají podobnou roli jako koboldi na starém Azerothu. Jenom jsou o něco méně chytří… a o něco více roztomilí. Ano, jsou! Mají stejné animace jako gorloci z WotLK. Kteří jsou mimochodem taky roztomilí. Že by to spolu nějak souviselo?

Grummle

grummleRasa Grummle jsou podivní tvorové, kteří žijí v hornatých oblastech Pandarie. Jsou nápomocni každému, kdo jejich pomoc potřebuje, a proto často slouží jako průvodci, v čemž jim velmi napomáhá jejich schopnost unést mnohonásobek své vlastní váhy. Živí se také obchodem s pandareny, poskytují zásoby například silám Shado-Pan střežícím Serpent’s Spine. Grummle nejsou původní rasou Pandarie; jsou jedni z těch, kteří byli přetvořeni silou mogu, aby sloužili jejich záměrům. V tomto případě použil císař Tian troggy a vytvořil z nich doslova vyšlechtěné kurýry. Grummle byli nakonec osvobozeni od svého jha během pandarenské revoluce, která svrhla jejich kruté pány mogu. Nyní se věnují převážně tomu, k čemu byli vytvořeni - jako průvodci a nosiči expedicí na Kun-Lai Summit, posli a obchodníci, kteří obvykle cestují ve skupinách. Jde o velmi pověrčivou rasu a zásadní roli v jejich životě hraje tzv. štístko (v originále luckydo), což je předmět, který každý grummle nosí u sebe, aby mu zajistil štěstí. Grummle po nich dokonce získávají svá jména.

Trivia

Jde o jedinou rasu nějak spřízněnou s troggy, která je přátelská k hráčům. Mají totožné animace jako pygmiové v Uldumu.

Sha

Sha nejsou rasa v pravém slova smyslu; nejde o tvory z masa a kostí, nýbrž o stínové, nehmotné projevy negativních energií, jako jsou strach, nenávist či beznaděj. V Pandarii se začali probouzet poté, co se na tento ostrovní kontinent přenesla válka mezi Aliancí a Hordou.

Historie

/pic/gameinfo/bohove/01s
Před nepočítanými věky patřil Azeroth Starým bohům; jeden z nich, Y’Shaarj, byl božstvem Mantidů na dnešní Pandarii. Po dlouhé a kruté válce Y’Shaarj, stejně jako ostatní Staří bohové, Titánům podlehl, avšak nebyl zcela zničen, nýbrž rozštěpen na jednotlivé aspekty Sha. Pandarenům se naštěstí s touto hrozbou podařilo velmi elegantně vypořádat: vycvičili své mysli k trpělivosti, soucitu a vyrovnanosti a tím zamezili Sha, aby zneužívali jejich strachu či nenávisti k vlastnímu posílení. Pandarenskému vládci Shaohao se před deseti tisíci lety, po Rozdělení světa, podařilo uvěznit své vlastní negativní emoce hluboko pod povrchem země. Tato čepel se však ukázala být dvousečnou, neboť pohřbené zlo sílilo a rozlézalo se v samém srdci Pandarie, kde vyčkávalo na vhodnou příležitost zažehnout plameny strachu, pochybností a nenávisti. Stalo se tak poté, co Aliance a Horda zavlekla svou válku mezi v míru žijící Pandareny a staré zlo tak bylo nenávratně probuzeno. Stvoření Sha je popsáno v >The Seven Burdens of Shaohao, které se zde také brzy objeví. Sha nejenže dokážou ovlivňovat emoce, ale mohou člověka či jakéhokoli jiného tvora nenávratně změnit a dokonce i přeměnit ve stejnou stvůru, jakou jsou oni sami. Jedním z tvorů, kteří byli zasaženi dotekem Sha strachu, je mantidská královna Shek’zeer a někteří její poddaní; stejně tak jejich země, Dread Wastes, byla přítomností Sha zničena a zkažena. Objevili se však dokonce tací, kteří se rozhodli využít Sha kvůli jejich ničivému vlivu na lidskou duši jakožto zbraň. Oním, promiňte mi ten výraz, na-špičku-nosu-si-nevidícím pošetilcem je Garrosh Hellscream, který se rozhodl si s jedním Sha nalezeným v horách trochu zaexperimentovat a zjistit, zda by ho nemohli využít jeho vojáci. Výsledky, nikterak překvapivé, samozřejmě byly takové, že Sha začal ovládat je, místo obráceně, a ve vojsku se tak začalo šířit nekontrolovatelné násilí. Síla a schopnost ovlivňování Sha se odvíjí od jeho velikosti. Platí zde jednoduché „čím větší, tím silnější“. Hlavních Sha, kteří se vyskytují ve hře, je sedm, stejně jako bylo sedm hlav Y’Shaarj, a jsou to následující: Sha hněvu (Anger) - boss v Kun-Lai Summit Sha beznaděje (Despair) - nachází se v Temple of the Red Crane v Krasarang Wilds, jde o cíl questu Sha pochybností (Doubt) - boss v Temple of the Jade Serpent v Jade Forest Sha strachu (Fear) - boss v Terrace of Endless Springs ve Veiled Stair. Jak bylo zmíněno výše, tento Sha dostal pod svůj vliv mantidskou královnu Skeh’zeer a mnoho dalších mantidů. Sha nenávisti (Hatred) - nachází se v Townlong Steppes, jde o cíl questu. Mimo to také posedne velitele řádu Shado-Pan, Tarana Zhu, v Shado-Pan Monastery v Kun-Lai Summit. Sha násilí (Violence) - boss v Shado-Pan Monastery, který byl uvězněn řádem Shado-Pan, avšak uprchne a já následně poražen Sha pýchy (Pride) - snad nejnebezpečnější ze všech Sha, který se ve hře dosud neobjevil, avšak je to on, kdo způsobil husté mlhy kolem Pandarie

Trivia

„Sha“ je čínské označení pro zlého ducha.

Související články

Y'Shaarj - Starý bůh, sedmihlavá stvůra, kterou uctívali mantidi a z níž se zrodili Sha Lei Shen - Král bouře, císař mogu, který se rozhodl probudit bohy The Emperor's Burden - série osmi in-game knih, které popisují snahu Posledního císaře Pandarie Shaohaa zachránit Pandarii před Rozdělením a jeho boj s Sha.

Naposledy upravil/a Bellatrix 18.06.2013 v 21:48:42.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Bellatrix
Zuzana K.

Bellatrix je autorem 1149 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Metiu 13.06.2013 19:46

Bellatrix
Ono tam totiž moc hlavních představitelů není... Jaký chceš mít hlavní představitele třeba u rasy opičáků To máš jedině třeba u těch Sha, tam k tomu ale není moc co říct než je vyjmenovat, nebo královna Skeh'zeer u mantidů, tam mi taky nepřišlo, že by bylo nějak nutný říkat o ní víc... Ale pokud budeš třeba konkrétnější, můžu tam případně nějaký info doplnit.
tak chapem ze tych hlavnych predstavitelov u grummlov asi moc nebude :-)

Bellatrix 12.06.2013 02:01

Metiu
Dost pekne napisane i ked cakal som este nejakych hlavnych predstavitelov
Ono tam totiž moc hlavních představitelů není... Jaký chceš mít hlavní představitele třeba u rasy opičáků To máš jedině třeba u těch Sha, tam k tomu ale není moc co říct než je vyjmenovat, nebo královna Skeh'zeer u mantidů, tam mi taky nepřišlo, že by bylo nějak nutný říkat o ní víc... Ale pokud budeš třeba konkrétnější, můžu tam případně nějaký info doplnit.
Šéfredaktor WoWfan.cz

Bumbac 10.06.2013 23:40

Bellatrix
Jak pravil Muradin, je to tam. Hned v první větě
Ok, sorry dajako mi to uslo v tej halde textu

milanko 10.06.2013 20:03

Metiu : Zeler Belatrix: Perfekt článok a trošku trapas že sa horda spojila s nejakými opicami Ale to si zabila že čim staršia tim viac adidas si perfiž

Metiu 10.06.2013 19:44

Dost pekne napisane i ked cakal som este nejakych hlavnych predstavitelov ako ked sa robi clanok o frakcii a tiez som cakal ze ked su to rasi pandarie tak tu bude aj cosi o pandarenoch :-) no a ti virmeni plnil som ulohy ze som im hadzal nieco ale myslel som ze je to pokazena zelenina a prosim vie mi ktosi povedat co to ten turin je? :-)

Bellatrix 10.06.2013 17:52

Muradin
A ješte tím Stvoření Sha je popsáno v The Seven Burdens of Shaohao, které se zde také brzy objeví jsi myslela že to překládáš?
Ještě ne, ale mám to v nejbližší době v plánu.
Bumbac
Pekne napisane, len mi tam chyba spomenuta suvislost murloc s Jinyu, co sa mi zda celkom zaujimave.
Jak pravil Muradin, je to tam. Hned v první větě
Šéfredaktor WoWfan.cz

Muradin 10.06.2013 17:14

Vždyt to tam nechybí je tam napsané , že vznikli z murloků diky jezerům ve VoEB to je vše.

Bumbac 10.06.2013 17:08

Pekne napisane, len mi tam chyba spomenuta suvislost murloc s Jinyu, co sa mi zda celkom zaujimave.

Muradin 10.06.2013 16:55

Skvělá práce i když já se nic nového nedozvěděl u jiných to je jistě jinak. Každopádně ta souvislost s Sha a Naaru mi taky nepříde moc pravděpodobná , ale co já vím. A ješte tím Stvoření Sha je popsáno v The Seven Burdens of Shaohao, které se zde také brzy objeví jsi myslela že to překládáš?

Gustafa 10.06.2013 14:56

Spíše v tom vidíte víc než v tom ve skutečnosti je

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet